เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

          &nbs[...]

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่เแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ ในวงเงิน 4,466,572.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

              1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

              2.แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                       จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 กลุ่ม สำหรับใช้สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน[...]