เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

     เอกสาร/หลักฐาน

          1.มีบันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อำนวยการทราบ

          2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในป[...]

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     เอกสาร/หลักฐาน คือ

             1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

             2.มีคำสั่งโรงพยาบาลวํฒนานคร [...]

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความขอความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.[...]

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

        1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์                

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

       เอกสาร/หลักฐาน คือ

               1.มีแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ               [...]