เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด

2.ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และเรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดินข้[...]

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมิน 1 ต. ค 62

2.ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

3.ภาพถ่ายประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ รอบที่ 1

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

1.รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

2.รายงานความก้าวหน้าแผนงาน-โครงการ 2563

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อง ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.แผนปฏิบัติราชการ

1.1รายงานผลดำเนินงานป้องกัน ปรามปรามทุจริต

1.2หนังสือเสนอผู้บริหาร รับทราบ รายงาน

2.แผนปฏิบัติราชการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต

2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ จริยธรรม

[...]