เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ ในวงเงิน 5,861,040.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding[...]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่ง)

             ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งห่าเชื้อจุลินทรีย์ (นึ่งไอน้ำ) ขนาดความจุ 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางด้านการรักษาผู้ป่[...]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                   ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการสนับสนุนรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลวัฒนานคร งบค่าบริก[...]

สอบราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ผ่าตัดตา)

             ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลวัฒนานคร จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ผ่าตัดต้อกระจก) จำนวน 230 ราย สำหรับหน่วยบริการในสังกัดโรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังน[...]

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 6,999,656.40 บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ตามรายการดังนี้

1.  NSS for in[...]