เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


1.การดำเนินงานตามมาตรการจังวางระบบป้องกันการรับสินบน

2.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

3.แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

4.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

Read Comments