เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


            โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่เแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ ในวงเงิน 4,466,572.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

Read Comments