เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                   จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 1.เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 13 เตียง

                 2.เตียงสามไกร์พร้อมเสาน้ำเกลือ                                                      จำนวน 10 เตียง

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Read Comments