เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ


        รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ)

        1.ดัชนีความโปร่งใส                                                                                                                    .  

        2.บันทึกข้อความแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือน มีนาคม  2563                                           ..

        3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

        4.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือน มีนาคม  2563                                          

        5.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางบนเว็บไซต์                       .

        6.บันทึกข้อความแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน  2563                                           ..

        7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

        8.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน  2563                                          

        9.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางบนเว็บไซต์                         

Read Comments