เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             1.ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประม[...]

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์(ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) 

 1[...]

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

             1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[...]

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             1.1 บันทึกข้ความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

             1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

    &n[...]

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            1.1 บันทึกแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)  ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)

            1.2 แบบสรุปผลการจัดซ[...]