เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

 • ติดต่อเรา

  037-261772-4
 • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 • เปิดบริการทุกวัน

  ตลอด 24 ชม.
 • โรงพยาบาลวัฒนานคร ยินดีต้อนรับ

 • อัตลักษณ์
  รพ.วัฒนานคร

  รับผิดชอบ
  สามัคคี
  มีน้ำใจ
  ใส่ใจบริการ

 • รพ.วัฒนานคร
  ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข

  M Mastery เป็นนายตนเอง
  O Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
  P People ใส่ใจประชาชน
  H Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kick-off-1- M doses : School based HPV Vaccine "WatthanaNakhon School"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์อิทธิพล  อุตมะปัญญา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธาน "Kick-off-1- M dos[...]

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร

             - เอกสารประกาศจังหวัด เรื่องจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไ[...]

คลินิคพิเศษที่เปิดให้บริการ

เวลา / วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
8:00 - 12:00
ความดันโลหิตสูง
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: NCD
หญิงตั้งครรภ์ (รายใหม่)
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: อำนวยการ ชั้น 1
เบาหวาน
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: NCD
เบาหวาน
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: NCD
ความดันโลหิตสูง
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: NCD
8:00 - 12:00
กลุ่มเพื่อน
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: ส่งเสริมสุขภาพ
ชะลอไตเสื่อม
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: NCD
วัคซีนเด็ก
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: ส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ (รายเก่า)
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: อำนวยการ ชั้น 1
โรคหัวใจ
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: ผู้ป่วยนอก
8:00 - 12:00
หอบหืด
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: ผู้ป่วยนอก
วางแผนครอบครัว
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: ส่งเสริมสุขภาพ
วัณโรค
8:00 น. - 12:00 น.
ตึก: ส่งเสริมสุขภาพ
Awesome Image

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

Goals

Excellent service
ลด AE
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุข
ชุมชนมีส่วนร่วม
มีความมั่นคงทางการเงิน

Read More
Awesome Image

บริการที่ดีที่สุดจากเรา

SAR-CLT/PCT

ให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตรวจรักษาและฟื้นฟูสภาพ อย่างปลอดภัย ผู้ป่วย/ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ และพึงพอใจในบริการ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รับเข้ารักษาแผนกผู้ป่วยใน กรณีเกินศักยภาพส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว, โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์)

ให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

Read More
Awesome Image

บริการที่ดีที่สุดจากเรา

Strategic Objectives

S1 2P Safety Cultures
S2 Community Participation Model
S3 The Value of Patient Treatment by Thai Traditional Medical
S4 Medical innovation technology
S5 Medical Strategy for Special Economic Zone
S6 Human Resources Development
S7 Financial Stability

Read More
Awesome Image

พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

Key Focus Area

# พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Stroke, STEMI, Sepsis, Multiple trauma, NCD
# มีนวัตกรรมบริการทางการแพทย์
# พัฒนาระบบการเงิน การคลังให้มีประสิทธิภาพ
# เป็นศูนย์รับส่งต่อ Post-Stroke
# Patient Safety Golas: Falling, Bedsore, Patient Identification

Read More
Awesome Image