เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

             แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

             โรงพยาบาลวัฒนานครได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตามคู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลัดฐานเชิงประจักษ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระท[...]

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

            1.มีความมีความข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

            2.มีคำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร ที่ 102/2561 เรื่องแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต[...]

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

            แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

            1.หนังสือแจ้งเวียน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนสุด ที่ สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่องขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านกา[...]