เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

          1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

          2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

          3.แบบฟอร์มขอ[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) มี.ค.65

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

             1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

             2. สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนมกราคม 2565

    [...]

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

             1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

             2. สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2565

           1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร1) เดือนกุมภาพันธ์ 2565

           2. แบบสขร.1 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

          &[...]