เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

              1.ดัชนีความโปร่งใส

              2.บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562     &[...]

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

             1.ดัชนีความโปร่งใส   

             2.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศเครือข่ายของกรมบัญชีกลางในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหน[...]

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

             1.มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ

             2.มีหลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตัวเอง/ผ่านระบบไปรษณี/ผ่านตู้[...]