เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

          1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

          2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65

          3.แบบฟอร์มขอ[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) มี.ค.65

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          1.. MOIT 4 ข้อ1(1) ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

          2. MOIT 4 ข้อ 1(2) ขอส่งแผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับ-จ่าย จร[...]

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

             1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

             2. สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนมกราคม 2565

    [...]

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

             1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

             2. สรุปผลการดำเนินการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[...]