เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2)

           1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562  และขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์

           2.มีบันทึกข้อความเส[...]

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส 2)

            1.มีการขออนุญาตเผยแพร่เอกสารทางเว็ปไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร

            2.มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อโทรศัพท์บ้าน   ไ[...]

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ไตรมาส 2)

             1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์          [...]

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

       1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลวัฒนานคร

           [...]

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

            1.ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

             2.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน