เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 45 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.00 บาท (สองล้านสองแสนห้าหม[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโ[...]

ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

             ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลวัฒนานคร (สาขาแพทย์แผนไทย) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1. อาคารบ้านพักนายแพทย์      จำนวน[...]

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

2. โรงพยาบาลอรัญประเทศ

[...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 223 รายการ ในวงเงิน 5,861,040.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding[...]