เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ไตรมาส 2)

             1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์          [...]

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

       1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลวัฒนานคร

           [...]

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

            1.ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

             2.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ โรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ([...]

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

             แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563