เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ระดับอำเภอ


ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ระดับอำเภอ สำหรับตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในระดับพื้นที่ของตนเอง

          เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Health Data Center (HDC) ดำเนินการตั้งแต่ต้นทางของการบันทึกข้อมูล และการนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Read Comments