เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

โรงพยาบาลวัฒนานครรณรงค์ “วันเอดส์โลก”


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม  พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร เผยว่า สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ยังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และยังมีการรังเกียจ กีดกัน รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (EndingAIDS)ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือประมาณปีละ 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือประมาณปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ 90

Read Comments