เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกวดราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ กลุ่มที่ ๗ ยาโรคเรื้อรัง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


              จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ กลุ่มที่ ๗ ยาโรคเรื้อรัง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๖๗,๖๙๒.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการแนบท้าย

Read Comments